Regulamin półkolonii

Regulamin półkolonii

PÓŁKOLONIE

Regulamin półkolonii

sep
Każdy uczestnik ma obowiązek:
  • Brać udział w wybranych przez siebie zajęciach programowych.
  • Punktualnie stawiać się na zajęciach.
  • Przestrzegać planu dnia.
  • Dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zajęć i poza jego terenem.
  • Stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów i regulaminów obiektów sportowych.
  • Stosować się do poleceń wychowawcy.
  • Mieć szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie.
  • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
  • Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy wychowawcy.